Funkcje w Korpusie

Komenda Korpusu

Na podstawie Statut §11 - pkt 3. W skład Komendy Korpusu wchodzą:
Komendant Korpusu - reprezentacja na zewnątrz i podejmowanie decyzji we wszystkich ważnych dla Korpusu sprawach.
Zastępca Komendanta Korpusu - zastępowanie Komendanta Korpusu oraz szef wyszkolenia Korpusu.
Szef Sztabu Korpusu - kierowanie sprawami członkowskimi, administracyjnymi i finansowymi Korpusu.
15 Korpusowców Komendy Korpusu realizuje zadania wyznaczone przez Komendanta Korpusu.

Komisja Rewizyjna

Na podstawie Statut §12.
3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków (WZC) na kadencje 4 lata w celu kontrolowania działalności Korpusu.

Strażnik Honoru Korpusu

Na podstawie Statut §13.
Strażnik Honoru Korpusu jest władzą, która stoi na straży zachowywania zasad honorowych przez Członków Korpusu, oraz dba o dobre imię Korpusu.
Pierwszym Strażnikiem Honoru został wybrany Robert Edelwajn.
Członkowie Biura Strażnika Korpusu - koordynują i wspierają działalność Strażnika Honoru.

Sąd Korpusu

Na podstawie Statut §14.
Sąd Korpusu jest władzą Korpusu powołaną do rozstrzygania sporów.
Pierwszym Sędzią Korpusu został wybrany Marcin Kwiatkowski.
Członkowie Sądu Korpusu - koordynują i wspierają działalność Sądu.