Zasady w Korpusie

1. Korpus to zrzeszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni palnej, strzelectwem sportowym, bronią historyczną oraz kolekcjonerstwem broni czarnoprochowej i broni białej, jak również kolekcjonowaniem i wykorzystaniem broni pneumatycznej i asg, oraz kolekcjonowaniem i analizą broni elektronicznej i informatycznej w ramach tzw. cyber warfare & military robots & drones. Korpus realizuje pozostałe cele zgodnie ze Statutem
2. Korpusowiec to Obrońca Małej Ojczyzny, szkoli się i doskonali aby być gotowym bronić własnych rodzin, domostw, okolicy, gminy i Polski.
1. W Korpusie zakazana jest podległość wobec władz i innych Korpusowców
zgodnie z Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Art. 6. 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.
2. Rangi Korpusowe zgodnie ze Statutem Korpusu określają ilość przebytych szkoleń i przygotowania zgodnego z celami Korpusu.
3. Rangi Korpusowe zgodnie z e Statutem Korpusu określają ilość przebytych szkoleń i przygotowania zgodnego z celami Korpusu.